Stanovy

STANOVY 2020/2021

Studio DANCE EB, spolek


Obsah:

čl. I. Úvodní ustanovení

čl. II. Účel spolku a cíl

čl. III. Hlavní činnost spolku

čl. IV. Členství

čl. V. Práva a povinnosti členů

čl. VI. Zásady řízení spolku

čl. VII. Dokumenty spolku

čl. VIII. Orgány spolku

čl. IX. Členská schůze

čl. X. Výkonná rada

čl. XI. Předseda

čl. XII. Právní subjektivita

čl. XIII. Majetek a finanční hospodaření spolku

čl. XIV. Televizní vysílání a mediální využití

čl. XV. Zánik spolku

čl. XVI. Závěrečná a přechodná ustanovení

čl. I.
Úvodní ustanovení

1. Spolek přijal název: Studio DANCE EB, spolek

2. Sídlo spolku: Bezručova 1472/94, 25101 Říčany

3. Studio DANCE EB, spolek je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

4. Studio DANCE EB, spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu.

5. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění.

čl. II.
Účel spolku a cíl

1. Účel spolku je:
a) metodicky a organizačně podporovat rozvoj taneční aktivity, hájit zájmy svých členů a mimo místo působení spolku výborně reprezentovat spolek a město.

b) vytváří podmínky pro popularizaci tance ve všech jeho podobách a formách jako prostředku pro smysluplné využití volného času a rozvoj estetického cítění.

c) zaměřením své činnosti umožňuje rozšíření jeho volnočasových aktivit zajištěním bohaté kulturní a atraktivní sportovní nabídky např. taneční lekce pom pom tanec s třásní, baletu, stepu, gymnastiky, disco dance, pohybové průpravy, otevřené lekce pro dospělé a mnoho dalších tanců dle současného trendu, s možností nejrůznějších vystoupení na veřejných národních a mezinárodních akcích.

d) zaměřením své činnosti umožňuje reprezentaci soutěžních týmů studia na národních a mezinárodních soutěžích (MČR, mistrovství Evropy, mistrovství světa).

2. Cílem je:
a) vytvoření prostoru pro vhodné využívání volného času zájemců o taneční sport a tím zajištění široké základny dětí od 3 let přes dospělé jednice a seniory.
b) vychovávat děti a mládež prostřednictvím tanečního oboru

c) vytvářet a nabízet určitý životní styl a zázemí jako alternativu negativních vlivů na děti jako drogy, kriminalita, alkohol, kyberšikana, zneužívání dětí na internetu.

čl. III.
Hlavní činnost spolku

1. Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování poslání, tak jak jsou stanoveny v čl. II.

a) vytváří a rozvijí potřebnou organizační strukturu, rozvijí systém metodického vedení, vzdělávání ve vlastní odborné činnosti

b) spravuje vlastní a svěřený hmotný majetek a práva

c) vytváření široké a kvalitní základny a její pravidelné obměňování

d) zajištění kvalitních lektorů, aby jejich hodiny byly zárukou kvality

2. K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek dále doplňkovou podnikatelskou činnost- výuka široké škály tanečních stylů.
a) pořádání seminářů a workshopů pro členy i širokou veřejnost, vzdělávání lidí se zájmem o tanec a sport vůbec

b) pořádání sportovních a kulturních akcí pro členy i širokou veřejnost

3. V zájmu spolku se podle svých možností podílí na vytváření ekonomické základny pro provádění tanečního sportu

a) zabezpečuje, prosazuje a chrání společné zájmy a práva

b) dbá, aby nebylo omezováno plnění společných úkolů

4. K vytváření legislativních a ekonomických podmínek spolek spolupracuje s:
a) orgány státu a s orgány samosprávy měst a obcí

b) jinými profesionálními a zájmovými organizacemi v oblasti kultury a sportu

čl. IV.
Členství

1. Členství ve spolku je individuální. Individuální členství představuje členství občanů.

2. Individuálním členem spolku se stane každý občan ČR nebo cizinec s povoleným pobytem, který v přihlášce do studia potvrdí podpisem, že souhlasí s posláním, cíli a úkoly spolku, chce se aktivně podílet na jejich realizaci a zaváže se dodržovat stanovy a ostatní dokumenty spolku viz. smlouva se studiem. Součástí přihlášky je zaplacení členských příspěvků. Člen se zavazuje a souhlasí s dodržováním ujednání z dokumentu smlouva se studiem.

3. Individuální členství zaniká:
a) zrušením na základě písemné žádosti člena- nabývá dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství. Do té doby je člen veden v probíhajících lekcích a vztahují se na něj veškerá ujednání členských příspěvků a doplňkových poplatků.

b) vyškrtnutím při nesplnění základní členské povinnosti

c) vyloučením poruší-li individuální člen hrubým způsobem stanovy spolku nebo jiným způsobem vážně ohrozil dobré jméno a plnění poslání spolku. O vyloučení rozhoduje členská výbor, 2/3 zúčastněných členů. Do doby rozhodnutí členského výboru má výkonná rada právo pozastavit členství provinilému členu bez jakékoli náhrady členského příspěvku.

d) nezaplacením členských příspěvků a doplňkových poplatků do data vyhlášeného výborem či vedoucím studia/ spolku a to prvním dnem prodlení se zaplacením členských příspěvků. Poté je vyloučený člen povinen zaplatit studiu členské příspěvky, doplňkové poplatky a nedoplatky s penalizací.

e) úmrtím člena

f) zánikem studia DANCE EB, spolek

4. Členství ve spolku může být čestné.

5. Čestným členem spolku se může stát osoba, která se zasloužila o rozvoj tanečního sportu apod. Na čestného člena se vztahují všechna práva a povinnosti členů s výjimkou práva volit a být volen do všech orgánů spolku.

čl. V.
Práva a povinnosti členů

1. Každý člen má právo:

a) podle svých zájmů účastnit se v plné míře činnosti spolku

b) být informován o akcích a činnosti spolku prostřednictvím interních komunikačních kanálů

c) být zván na jednání orgánů spolku

d) obracet se na spolek s dotazy, připomínkami a stížnostmi, podávat návrhy na zlepšení práce spolku

e) podílet se, je-li tomu vyzván, na práci v orgánech spolku nebo v jeho komisích při organizaci a zajišťovat činnosti spolku anebo při organizaci akce pořádané spolkem.

f) být zastupován jinou osobou na základě ověřené plné moci

g) po zaregistrování a dosažení věku 16 let právo volit do všech orgánů, s dosažením věku 21 let právo být volen do všech orgánů spolku

2. Členové spolku mají povinnost:

a) dodržovat stanovy a ostatní dokumenty a usnesení orgánů spolku

b) platit členské příspěvky a správní poplatky spolku ve stanovené výši a stanoveném termínu

c) oznamovat příslušné evidenci všechny změny v identifikačních údajích

d) nosit logo a týmové materiály spolku

3. Za porušování stanov a ostatních dokumentů spolku mohou orgány spolku udělit tresty

čl. VI.
Zásady řízení spolku

1. Veškerá jednání orgánů spolku na všech úrovních se řídí zásadami jednacího řádu spolku.

2. V průběhu funkčního období mohou být orgány doplněny kooptací do výše 1/3 členů volených orgánů.

3. Funkční období volených orgánů spolku trvá čtyři roky.

čl. VII.
Dokumenty spolku

1. Dokumenty spolku platné pro všechny členy a orgány spolku jsou takové, jejichž návrh i schvalování jsou v kompetenci členského výboru

2. Základní dokumenty jsou:

a) stanovy spolku

b) smlouva mezi studiem a členem

c) jednací řád spolku

d) finanční řád spolku

e) disciplinární řád spolku

3. Všechny dokumenty spolku musí být zveřejněny.

4. Všechny dokumenty vstupují v platnost jejich zveřejněním a jsou k nahlédnutí ve studiu.

čl. VIII.
Orgány spolku

1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze spolku. Dalšími orgány jsou výkonná rada, předseda a místopředseda. V případě, kdy předseda není schopen vykonávat svou funkci, přebírá jeho pravomoci a působnost místopředseda.

čl. IX.
Členská schůze

1. Členské schůze se zúčastňují členové spolku.

2. Členská schůze spolku se může konat řádně nebo mimořádně.

3. Řádnou členskou schůzi je výkonná rada spolku povinna svolat nejméně jednou ročně. Mimořádnou členskou schůzi je povinna výkonná rada svolat, požádá-li o jeho svolání písemně více než 1/3 členů, a to do třiceti dnů od podání žádosti.

4. Členské schůzi spolku přísluší rozhodovat o činnosti spolku, pokud základní dokumenty nevyhrazují právo rozhodování jiným orgánům spolku.

5. Konečné rozhodnutí proti odvolání členů spolku.

čl. X.
Výkonná rada

1. Výkonná rada je nejvyšším řídícím a výkonným orgánem spolku v období mezi schůzemi spolku.

2. Výkonnou radu spolku tvoří tři volení členové spolku.

3. Činnost výkonné rady spolku řídí předseda, v době jeho nepřítomnosti či v případě, kdy předseda není schopen vykonávat svou funkci, přebírá jeho pravomoci a působnost místopředseda.

4. Hlavními úkoly výkonné rady spolku jsou zejména:

a) řízení a odpovědnost za hospodaření a majetek spolku

b) zpracování dokumentů a jejich případných změn, jejich schvalování resp. předkládání členské schůzi

5. Výkonná rada spolku schvaluje návrhy na odměny a tresty

6. Výkonná rada spolku odpovídá za veškerou svou činnost členské schůzi, projednává a předkládá jí zprávy o své činnosti.

čl. XI.
Předseda

1. Předseda je statutárním orgánem spolku, který je oprávněn za něj jednat ve všech věcech, zejména pak je oprávněn rozhodovat v otázkách spojených s fungování spolku, včetně dispozic s jeho majetkem, s výjimkou majetku nemovitého, přijímat zaměstnance spolku, ukončovat jejich dohodu o provedení práce a rozhodovat o všech jejich pracovních záležitostech. Za spolek může jednat rovněž předsedou zmocněný člen.

2. Předseda je volen členskou schůzí na dobu 4 let anebo dohodou. Předseda se funkce ujímá den následný po dni volby.

čl. XII.
Právní subjektivita

1. Spolek je právnickou osobou charakteru spolku s vlastní právní subjektivitou a to na základě registrace svých stanov podle občanského zákona č. 89/2012 Sb.

2. Za spolek jedná a činí právní úkony předseda výkonné rady nebo jí písemně ověřený člen výkonné rady. Podepisování za spolek se provádí tak, že k tištenému razítku nebo vypsanému názvu připojí svůj podpis.

čl. XIII.
Majetek a finanční hospodaření spolku

1. Majetek spolku tvoří movitý a nemovitý majetek, pohledávky, práva z cenných papírů, podílových listů a jiná práva ve vlastnictví spolku a slouží k účelům, které jsou v souladu s posláním, cíli, úkoly a v zájmu členů spolku.

2. Příjmy spolku tvoří:

a) příspěvky sponzorů, členské příspěvky

b) dary, dědictví, převody majetku

c) další aktivita vyplývající z činnosti spolku

3. Členské příspěvky či jiné příjmy od členů spolku jsou v souladu se zákonem o daní z příjmu osvobozeny od placení daně

4. Členské příspěvky jsou odstupňovány podle počtu tréninkových hodin, věku a zaměření členů. Složení a výši členských příspěvků určuje předseda a výkonná rada.

5. Pro zajištění svého poslání, cílů a úkolů může spolek provádět hospodářskou činnost nebo vstupovat do jiných společností nebo zakládat obchodní společnosti s cílem prostředky pro provozování tanečního sportu jako je např.:

a) koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej

b) organizační poradenství

c) pronájem sportovního zařízení a inventáře

d) organizování tělovýchovných a sportovních akcí- amatérských a profesionálních

e) ediční činnost

čl. XIV.
Televizní vysílání a mediální využití

1. Členové spolku souhlasí s pořízením záznamu nebo dokumentu z akcí schvalovaných nebo přidělovaných spolkem a jejich následovného vysílání a zveřejnění v médiích a propagačních kanálech spolku.

2. Výkonná rada spolku je oprávněna za své členy jednat ve věci zajištění televizního vysílání či jakéhokoli mediálního zveřejnění viz. smlouva se studiem.

čl. XV.
Zánik spolku

1. Spolek zanikne, usnese-li se na tom členská schůze 2/3 většinou přítomných členů spolku pokud je na členské schůzi účast nejméně ¾ členů spolku. Členská schůze v tomto případě rovněž rozhodne o způsobu zániku. Výkonná rada rozhodne o naložení s majetkem, právy a závazky spolku.

2. V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, členovi, který zastával funkci ve výkonné radě, předsedu nebo místopředsedu.

čl. XVI.
Závěrečná a přechodná ustanovení

Studio si vyhrazuje právo na změnu rozvrhu lekcí. Změny budou oznamovány a vyvěšeny na webu studia.

Stanovy byly schváleny ustavující členskou schůzí v Říčanech.